Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Międzynarodowe Standardy WADA

Międzynarodowe standardy dotyczą różnych obszarów technicznych i operacyjnych programu zwalczania dopingu w sporcie. Są opracowywane w porozumieniu z sygnatariuszami konwencji antydopingowej UNESCO i rządami oraz zatwierdzane przez WADA.

Celem standardów międzynarodowych jest zharmonizowanie działań prowadzonych przez organizacje antydopingowe odpowiedzialne za konkretne techniczne i operacyjne części programów zwalczania dopingu. Zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, przestrzeganie standardów międzynarodowych jest obowiązkowe.

Standardy międzynarodowe mogą być okresowo poprawiane przez Komitet Wykonawczy WADA po uzasadnionych konsultacjach z sygnatariuszami i rządami. Jeśli w Kodeksie nie postanowiono inaczej, standardy  międzynarodowe oraz wszystkie poprawki wchodzą w życie w dniu podanym w standardzie międzynarodowym lub poprawce.

Standardy międzynarodowe zawierają wiele szczegółów technicznych niezbędnych do wdrożenia Kodeksu. Standardy międzynarodowe, chociaż wyraźnie stanowią część Kodeksu przez odwołanie, zostaną, w konsultacji z sygnatariuszami i rządami, opracowane przez ekspertów i opublikowane w osobnych dokumentach technicznych. Komitet Wykonawczy WADA musi mieć możliwość wprowadzania zmian do standardów międzynarodowych bez konieczności poprawiania Kodeksu lub regulaminów i przepisów poszczególnych zainteresowanych stron.