Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Zasady przyznawania statusu sygnalisty

Sygnalistą staje się osoba, której Polska Agencja Antydopingowa w sposób formalny nadała taki status. Następuje to poprzez podpisanie umowy z POLADA, regulującej prawa i obowiązki Sygnalisty. Warto w tym miejscu rozróżnić, że nie każda osoba zgłaszająca naruszenie przepisów antydopingowych (Informator) zostaje Sygnalistą.  

Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu przepisów, Dyrektor POLADA podejmuje decyzję w sprawie przyznania Informatorowi Statusu Sygnalisty. W tym celu, analizie poddane zostają m.in. następujące aspekty:

  • Czy zgłoszone zachowanie mieści się w zakresie niedozwolonych działań, opisanych w Przepisach Antydopingowych POLADA;
  • Czy nie doszło do przedawnienia;
  • Czy przekazanie informacji odbywa się w dobrej wierze, zaś sama informacja jest rzetelna;
  • Czy możliwe będzie przeprowadzenie postępowania i czy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zakończy się ono orzeczeniem naruszenia przepisów antydopingowych;
  • Czy zgłoszenie jest wystarczająco precyzyjne;
  • Czy ryzyko dla Informatora i osób mu bliskich, wynikające z ewentualnego postępowania nie przewyższa wagi informacji;
  • Czy istnieje realne ryzyko, że w trakcie postępowania konieczne będzie ujawnienie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia.

Decyzja o przyznaniu Statusu Sygnalisty zapada niezwłocznie, po dobrowolnym wyrażeniu takiej woli i zgody ze strony Informatora. Tożsamość sygnalisty jest chroniona. Umowa pomiędzy stronami zostaje objęta tajemnicą.

Szczegółowe informacje dotyczące praw, obowiązków oraz ochrony jaką zapewnia Sygnaliście POLADA znajdują się w dokumencie Polityka Ochrony Świadków.