Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Przebieg kontroli antydopingowej

Na proces kontroli składa się:

 • wybór sportowca do kontroli (dokonywany przez Krajową lub Światową Agencję Antydopingową),
 • powiadomienie sportowca,
 • zgłoszenie się do stacji kontroli dopingowej,
 • pobranie próbki,
 • sprawdzenie i podpisanie protokołu.

Regulamin Przeprowadzania Kontroli Antydopingowych i Zarządzania Wynikami:

 • Kontrole antydopingowe polegają na pobieraniu próbek biologicznych do analiz lub prowadzenia śledztwa w celu weryfikacji czy doszło do naruszenia przepisów antydopingowych
 • Kontrole antydopingowe przeprowadza się w trakcie zawodów sportowych oraz poza zawodami, w tym w szczególności w czasie treningów, zgrupowań, konsultacji i innych zajęć
 • Terminie przeprowadzenia kontroli antydopingowych osoby, które mają być im poddane, nie są wcześniej informowane
 • Jeżeli zawodnik, który uzyskał wynik, ustanawiający rekord Polski, Europy lub Świata, nie został poddany kontroli antydopingowej podczas tych zawodów, powinien skontaktować się z POLADA w celu zaaranżowania przeprowadzenia kontroli antydopingowej
 • Kontrole antydopingowe odbywają się przy uwzględnieniu krajowych i międzynarodowych wytycznych, w szczególności wydanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA)
 • W procesy: planowania, przeprowadzania, analizy wyników oraz zarządzania wynikami włączony jest Departament Kontroli Antydopingowych i Zarządzana Wynikami POLADA oraz zespoły kontrolujące
 • Kontroler jest zawsze tej samej płci co zawodnik i musi być przekonany, że podczas kontroli nie dochodzi do żadnych manipulacji

Kontrola i pierwsze działania pokontrolne:

 • Kontrole antydopingowe są przeprowadzane zgodnie z przepisami międzynarodowego standardu badań i śledztw wydanego przez Światową Agencję Antydopingową, w szczególności z art. od 6 do 9
 • W procesie kontroli dozwolone są zmiany dotyczące zawodników z upośledzeniami i zawodników niepełnoletnich
 • W przypadku pozytywnego wyniku „próbki A” Kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami sporządza powiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów antydopingowych i przekazuje je właściwemu polskiemu związkowi sportowemu, zawodnikowi lub osobie, która jest podejrzewana o popełnienie naruszenia, właściwej federacji międzynarodowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej
 • Zawodnik ma prawo odwołać się do analizy „próbki B” w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów antydopingowych
 • Jeżeli zawodnik nie skorzysta z prawa do odwołania się do analizy „próbki B” lub termin na złożenie odwołania ulegnie przedawnieniu, sporządzane jest ostateczne powiadomienie o naruszeniu przepisów antydopingowych w analogicznym trybie określonym w ust. 1 i 2
 • POLADA przekazuje dokumenty do Panelu Dyscyplinarnego lub innego właściwego organu do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej o doping tak szybko jak to jest możliwe zgodnie z art. 8.1 Światowego Kodeksu Antydopingowego

W związku z przeprowadzaniem kontroli antydopingowej, zawodnikowi i personelowi pomocniczemu przysługują określone prawa i obowiązki. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w dokumencie: