Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Polityka prywatności

Informacje o dotyczące przetwarzania danych osobowych przez POLADA

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa (dalej: „my” lub „POLADA”). Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pani/Pan się kontaktować w następujący sposób:

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych w POLADA – mec. Rafał Wosik
 • przez email: biuro@antydoping.pl
 • listownie na adres: ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

POLADA może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • innym właściwym organizacjom antydopingowym, w tym:
  1. międzynarodowym organizacjom sportowym,
  2. krajowym organizacjom antydopingowym,
  3. organizatorom zawodów, jeżeli w okresie podczas tych zawodów będzie przez nich przeprowadzana kontrola antydopingowa,
 • Światowej Agencji Antydopingowej

– jeżeli jest to niezbędne dla celów kontroli antydopingowej lub ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Jedynie w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, które następują w drodze decyzji administracyjnej, podanie danych osobowych jest niezbędne (art. 16 ust. 1 . ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 107 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).