Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Dane pobytowe – system ADAMS

Członkowie Zarejestrowanej Grupy Zawodników (ZGZ) mają obowiązek dostarczenia dokładnych i aktualnych informacji o miejscu swojego pobytu. Dane pobytowe podawane są kwartalnie. Wszystkie istotne informacje należy podać w programie ADAMS do 15 dnia miesiąca poprzedzającego kwartał. W ten sposób sportowcy na najwyższym poziomie wspólnie dbają o zachowanie reguł czystego sportu.

Szczegółowa lista zawodników wprowadzonych do Zarejestrowanej Grupy Zawodników (RTP) znajduje się tutaj:

W zgłoszeniu dotyczącym miejsca pobytu należy podać następujące informacje:

 • Aktualny adres do korespondencji oraz adres e-mail, na który może być wysyłana korespondencja w celach formalnych
 • 60-minutowe okienko czasowe między 5:00 a 23:00
 • Nocny adres zamieszkania na każdy dzień kwartału, to jest miejsce, w którym będziesz pozostawać przez noc (np. w domu, tymczasowym zakwaterowaniu, hotelu itp.)
 • Miejsce zgrupowania (adres miejsca zgrupowania i harmonogram treningowy)
 • Dane dotyczące zawodów (miejsce, adres i harmonogram)
 • Wszelkie regularne czynności, które są częścią codziennej rutyny (regularne treningi na siłowni, sesje fizjoterapeutyczne, szkoła, praca itp.)
 • Harmonogram podróży
 • Wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezbędne do umożliwienia ADO, zlokalizowanie Cię do badania

Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu:

 • Jeśli zawodnik nie poda swojego miejsca pobytu w terminie, poda niepełne lub niedokładne miejsce pobytu, będzie odpowiedzialny za BŁĄD WPROWADZENIA DANYCH POBYTOWYCH (FF – filing failure) i otrzyma oficjalne pismo od POLADA powiadamiające o tym.
 • Bardzo ważne jest, aby podać dokładne i pełne informacje o swoim miejscu pobytu i aktualizowanie ich gdy tylko sportowiec dowiaduje się o wszelkich zmianach w planie, tak, aby ADO mogło zlokalizować do przeprowadzenia kontroli w dowolnym dniu i o dowolnej porze.

UWAGA:

Jeżeli stwierdzona zostanie nieobecność w miejscu pobytu zgłoszonym do systemu ADAMS podczas 1-godzinnego okienka czasowego, będziesz odpowiedzialny za NIEUDANĄ PRÓBĘ KONTROLI (MT – missed test) i otrzymasz oficjalne pismo od POLADA z powiadomieniem.

Jeżeli dane pobytowe wprowadzone do systemu ADAMS są niedokładne lub niekompletne i skutkują nieodbyciem się kontroli podczas 1-godzinnego okienka czasowego, będziesz odpowiedzialny za BŁĄD WPROWADZENIA DANYCH POBYTOWYCH (FF– filing failure) i otrzymasz oficjalne pismo od POLADA z powiadomieniem.

 • Dowolna kombinacja trzech BŁĘDÓW WPROWADZENIA DANYCH  i / lub  NIEUDANYCH PRÓB KONTROLI popełnionych w okresie 12 miesięcy stanowi naruszenie przepisów antydopingowych, za które kara wynosi 2 lata dyskwalifikacji, z zastrzeżeniem redukcji do minimum jednego roku, w zależności od stopnia winy sportowca.
 • Należy pamiętać, że w zależności od konkretnych faktów może również zostać stwierdzone  jednorazowe naruszenie przepisów antydopingowych na podstawie Artykułu 2.3 (Uchylanie się, odmowa stawienia się lub niestawienie się do pobrania próbki) i / lub Artykuł 2.5 (Manipulowanie lub usiłowanie manipulowania dowolnym etapem kontroli antydopingowej).

Tutaj możesz podać swoje dane:

Więcej informacji o ADAMS znajdziesz w dokumencie: