Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest wyłączenie dla celów terapeutycznych?

  Wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE – Therapeutic Use Exemption) jest to prawo do używania przez sportowca substancji zabronionej lub metody zabronionej umieszczonych na Liście substancji i metod zabronionych (Liście zabronionej).

  Dla sportowców klasy międzynarodowej organem przyznającym TUE jest odpowiednia federacja międzynarodowa, dla sportowców klasy krajowej narodowa organizacja antydopingowa (w Polsce – Polska Agencja Antydopingowa).

  Komentarz: Każda federacja międzynarodowa będzie określała kryteria na podstawie, których zawodnicy będą kwalifikowani do grupy sportowców o klasie międzynarodowej.  Polska Agencja Antydopingowa jest organem, do którego występują z wnioskiem o przyznanie TUE wszyscy podlegający jej sportowcy (sportowcy klasy krajowej), którzy nie posiadają statusu międzynarodowego.

 • Jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać TUE?

  Zawodnik może otrzymać zgodę na użycie dla celów terapeutycznych, jeżeli (i tylko jeżeli) potrafi wykazać, że spełniony został każdy z poniższych warunków:

  • Dana substancja zabroniona lub metoda zabroniona jest potrzebna do leczenia ostrego lub przewlekłego stanu chorobowego, takiego, że zawodnik doznałby znacznego uszczerbku na zdrowiu, gdyby substancja zabroniona lub metoda zabroniona miała być odstawiona.
  • Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że użycie substancji zabronionej lub metody zabronionej w celach terapeutycznych przyczyni się do poprawienia wyników sportowych w stopniu wyższym, niż poprawa, jakiej można by oczekiwać od zawodnika po powrocie do normalnego stanu zdrowia po zakończeniu leczenia ostrego lub przewlekłego stanu chorobowego.
  • Nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywa wobec użycia substancji zabronionej lub
  • Konieczność używania substancji zabronionej lub metody zabronionej, nie może wynikać, całkowicie lub częściowo, z wcześniejszego stosowania (bez TUE) substancji lub metody, która była zabroniona w czasie takiego używania.
 • Jak przebiega proces wnioskowania o TUE?

  • TUE zostanie rozpatrzone tylko po otrzymaniu wypełnionego formularza wnioskowego, do którego należy dołączyć pełną dokumentację medyczną.
   Formularze TUE są dostępne na stronach: wada-ama.orgwww.antydoping.plwww.coms.pl.
   Sportowcy klasy międzynarodowej wysyłają wniosek do federacji międzynarodowej. Sportowcy klasy krajowej wysyłają wniosek do Polskiej Agencji Antydopingowej (mail: biuro@antydoping.pl oraz listem poleconym), a jego kopię zachowują.
  • Sportowiec nie może wnioskować o TUE do więcej niż jednej organizacji antydopingowej. We wniosku należy podać sport, dyscyplinę oraz (gdy zasadne) konkretną pozycję lub rolę sportowca.
  • Wniosek musi zawierać zestawienie wszystkich poprzednich i/lub aktualnych wniosków o zgodę na używanie substancji, które są zabronione lub stosowanie metody, która jest zabroniona, organ, do którego taki wniosek złożono oraz decyzję tego organu.
  • Wniosek musi zawierać całą historię medyczną oraz wyniki wszystkich badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych, itp.) istotnych dla wniosku.
  • Wszystkie dodatkowe wymagane badania medyczne, których zażąda Komitet TUEC, zostaną wykonane na koszt wnioskodawcy lub jego/jej krajowego organu sportowego.
  • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie odpowiednio wykwalifikowanego lekarza, potwierdzające konieczność zażywania substancji, która jest substancją zabronioną lub stosowania metody, która jest metodą zabronioną, w toku leczenia sportowca oraz opisujące, dlaczego nie można użyć w leczeniu tego stanu dozwolonej substancji.
  • Należy określić dawkę, częstotliwość, drogę oraz czas podawania substancji, która jest substancją zabronioną lub metody, która jest metodą zabronioną. W przypadku zmiany, należy złożyć nowy wniosek.
  • W normalnych okolicznościach decyzje Komitetu TUEC powinny być podjęte w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od otrzymania wszystkich dokumentów. Decyzje są przekazywane sportowcowi na piśmie przez właściwą organizację antydopingową. W przypadku wniosku o TUE złożonego w rozsądnym czasie poprzedzającym zawody, Komitet TUEC powinien podjąć starania, aby zakończyć proces TUE przed rozpoczęciem zawodów.
  • WADA, z własnej inicjatywy, może przeprowadzić ocenę w dowolnym czasie.
   Jeśli decyzja dotycząca przyznania TUE zostanie po jej ocenie cofnięta przez WADA, cofnięcie nie działa wstecz i nie powoduje unieważnienia wyników sportowca uzyskanych w okresie, w jakim TUE zostało udzielone oraz wchodzi w życie nie później niż czternaście (14) dni od przekazania decyzji sportowcowi.
 • Co to jest retroaktywne TUE?

  Jest to zgoda na używanie substancji lub metody zabronionej zatwierdzone przez Komitet  Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych po zgłoszeniu przez laboratorium antydopingowe niekorzystnego wyniku analitycznego. W takiej sytuacji wniosek o wyłączenie terapeutyczne składany jest przez sportowca po zastosowaniu substancji zabronionej.

  Zawodnik może otrzymać zgodę na używanie substancji zabronionej lub metody zabronionej w celach terapeutycznych ze skutkiem wstecznym (tzn. wsteczne TUE), Jeżeli:

  • Konieczne było natychmiastowe leczenie lub leczenie ostrego stanu chorobowego, lub
  • Z powodu innych wyjątkowych okoliczności nie było wystarczającego czasu lub możliwości dla zawodnika do złożenia lub dla TUEC do rozpatrzenia wniosku o TUE przed pobraniem próbki, lub
  • Odpowiednie przepisy wymagają od zawodnika lub pozwalają zawodnikowi na złożenie wniosku o retroaktywne TUE, lub
  • WADAorganizacja antydopingowa, do której wniosek o retroaktywne TUE zostało lub zostanie złożony, wspólnie uznają, że zgodnie z zasadą słuszności należy przyznawać retroaktywne TUE.
 • Jakie jest postępowanie w przypadku osób chorych na astmę oskrzelową?

  Zgodnie z treścią Listy Substancji i Metod Zabronionych na 2015 r. substancje stosowane przy leczeniu astmy oskrzelowej należące do grupy glukokortykosteroidów (budesonid, beklometazon, cyclesonid, flutikazon, itp) jak również substancje należące do grypy beta 2 agonistów (formoterol, salbutamol, salmeterol i terbutalina) mogą być stosowane przez sportowców w dawkach terapeutycznych bez konieczności posiadania wyłączenia dla celów terapeutycznych.