Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Wizyta Rady Europy w Albanii i szkolenie POLADA z zarządzania w wynikami

Wizyta ad hoc Rady Europy w Albanii

Przedstawiciele POLADA aktywnie wspierają wzmacnianie systemu antydopingowego w innych krajach europejskich. Właśnie w ramach tego rodzaju aktywności dyr. Michał Rynkowski wraz z przedstawicielami Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w dniach 5-6 grudnia wziął udział w wizycie ad hoc w Tiranie w Albanii. W ramach wizyty przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami albańskich resortów edukacji i sportu, zdrowia, finansów oraz spraw wewnętrznych. Także doszło do spotkania z Albańskim Komitetem Olimpijskim, narodową organizacją antydopingową ALBNADO oraz przedstawicielami krajowych federacji sportowych. Celem wizyty było poznanie ostatnich dokonań osiągniętych przez stronę albańska jak również zagwarantowanie kontynuacji wspierania albańskiego systemu antydopingowego przez przedstawicieli rządu.

Szkolenie z zarządzania wynikami Tirana, Albania

Członkowie Panelu Dyscyplinarnego I i II Instancji oraz POLADA 7 grudnia przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa oraz organów dyscyplinach i odwoławczych. W ramach szkolenia skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnień dotyczących realizacji postępowań antydopingowych na etapie prejudycjalnym i gdy sprawa zostaje skierowana do właściwego organu dyscyplinarnego i odwoławczego. Omówiono polskie i międzynarodowe orzecznictwo oraz podzielono się praktyczną wiedza z zakresu funkcjonowania polskiego systemu antydopingowego.