Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Ruszyła Polska Agencja Antydopingowa

Agencja została utworzona na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, uchwalonej przez Sejm 21 kwietnia br. W roli narodowej organizacji antydopingowej zastąpiła działającą od 1988 r. Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Agencja zyskała szereg uprawnień, którymi nie dysponowała jej poprzedniczka. Dotyczą one w szczególności tzw. współpracy śledczej
z Policją, prokuratorami, Służbą Celno-Skarbową, Żandarmerią Wojskową czy Strażą Graniczną. 

Głównym zadaniem Agencji pozostaje – podobnie jak w przypadku zniesionej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie – planowanie i realizacja kontroli antydopingowej, tak podczas zawodów, jak i poza nimi. Nowością jest znacząca profesjonalizacja tego zadania. Kontrolę mogą od tej chwili przeprowadzać jedynie wykwalifikowani kontrolerzy, przygotowani do pełnienia tej roli przez samą Agencję. POLADA dysponuje też środkami i uprawnieniami do tego, by kontrolę antydopingową polskich zawodników realizować nawet za granicą. Przejawem profesjonalizacji jest też nadanie szczególnego statusu samym kontrolerom Agencji. Podlegają oni podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ochronie, ale i odpowiedzialności, przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Działania wykonywane przez kontrolerów uznaje się za realizowane dla dobra publicznego, stąd ten szczególny status. Ma on z jednej strony gwarantować kontrolerom odpowiednią ochronę, z drugiej działać prewencyjnie w obliczu zagrożenia kontrolera korupcją.

Przepisy ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie poza ustanowieniem POLADA przewidują również inne istotne rozwiązania. Jednym z nich jest utworzenie przy Agencji Panelu Dyscyplinarnego, który rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Jest to kontynuacja zmian zapoczątkowanych w nowelizacji ustawy o sporcie, która miała miejsce latem ubiegłego roku. Panelowi przysługują aktualnie uprawnienia, które wcześniej realizowane były przez komisje dyscyplinarne, działające w ramach polskich związków sportowych, z których część nie posiadała odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do orzekania w sprawach o doping w sporcie. Daje to gwarancję sprawności i rzetelności prowadzonych postępowań.

Ustawa stwarza też Policji oraz Służbie Celno-Skarbowej warunki do prowadzenia działań, których celem jest wykrywanie i ściganie przemytu oraz handlu substancjami dopingowymi, zabronionymi w sporcie. Towarzyszą temu stosowne przepisy karne, przewidujące – na określonych w ustawie warunkach – karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3, za udostępnianie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, określonych substancji zabronionych, prowadzenie obrotu nimi oraz ich przywóz lub sprowadzanie na terytorium Polski. Ustawa wyznacza też ramy dla wspólnych działań Agencji i Ministra Zdrowia oraz porządkuje stan prawny w zakresie przetwarzania danych osobowych zawodników poddawanych kontroli antydopingowej.