Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Posiedzenie Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy z udziałem Michała Rynkowskiego

Michał Rynkowski dyrektor POLADA i jednocześnie wiceprzewodniczący Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy uczestniczył w posiedzeniu Grupy w Strasburgu. Podczas spotkania omówiono ostatnie osiągnięcia dokonane przez rządy, narodowe organizacje antydopingowe oraz obserwatorów.

W dyskusjach wzięły udział państwa strony konwencji antydopingowej RE, a także MKOl, WADA, ITA. Podczas spotkania omówiono poziom zgodności z Konwencją poszczególnych państw, jak również skoncentrowano się na wdrożeniu nowych polityk antydopingowych podnoszących jakość systemu monitorowania zgodności.

– Rada Europy jest dla nas kluczowym partnerem w obszarze podnoszenia jakości programów antydopingowych w Europie. POLADA aktywnie wspiera narodowe agencje antydopingowe, które potrzebują pomocy. Jesteśmy mocno zaangażowani we wzmacnianie systemu antydopingowego funkcjonującego w Albanii oraz Ukrainie, a także w koordynację tych działań wspólnie z Radą Europy oraz Światową Agencją Antydopingową – powiedział Michał Rynkowski.

Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz POLADA intensywnie angażują się w pracę Rady Europy. Nasi przedstawiciele biorą udział w szeregu projektów m.in.: wizytach ewaluacyjnych, analizą danych statystycznych, opracowaniu nowego kwestionariusza antydopingowego, oraz w pracach nad wdrożeniem polityk dotyczących zgodności oraz polityki dotyczącej nowych laboratoriów antydopingowych.

Rada Europy jako jedna z pierwszych organizacji międzynarodowych podjęła zdecydowaną walkę ze zjawiskiem dopingu w sporcie. Konwencja Antydopingowa sporządzona 16 listopada 1989 roku w Strasburgu to kolejny po licznych rezolucjach i zaleceniach 1 dokument tej organizacji w dziedzinie zwalczania dopingu w sporcie. Konwencja zobowiązuje państwa-strony do podjęcia wspólnych działań na rzecz ograniczenia, a w przyszłości wyeliminowania zjawiska dopingu w sporcie. Realizacja działań w tym obszarze odbywa się na dwóch płaszczyznach: wewnątrzpaństwowej oraz międzynarodowej.