Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Polska Agencja Antydopingowa gospodarzem ważnego spotkania międzynarodowego

Zespół Doradczy ds. Zgodności Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy spotkał się w Warszawie aby omówić ważne kwestie związane z kompetencjami Zespołu w kontekście zwiększenia skuteczności w dbałości o czysty sport.

Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli Rady Europy, przedstawicieli 11 Państw Stron Konwencji Antydopingowej i Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Głównym tematem spotkania było wzmocnienie komunikacji i współpracy między państwami członkowskimi Konwencji Antydopingowej w celu ulepszenia krajowych systemów antydopingowych.

Spotkanie posłużyło jako forum wszechstronnego dialogu i opracowywania strategii, odzwierciedlając zaangażowanie uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli organizacji i państw, które mają na celu realizację określonych kwestii w zakresie walki z dopingiem w sporcie.

Dyskusje toczyły się wokół trzech osi monitorowania zgodności: procedur oceny, późniejszej pomocy prawnej oraz działań następczych i współpracy z państwami członkowskimi i obserwatorami Grupy Monitorującej Konwencji Antydopingowej (T-DO).

Grupa złożona z ponad 20 specjalistów ds. walki z dopingiem przeanalizowała procedury oceny i role zespołowe w zespole oceniającym oraz podzieliła się przykładami najlepszych praktyk, identyfikując wyzwania związane z sporządzaniem raportów oceniających, w kontekście nowych wytycznych ewaluacyjnych dotyczących monitorowania wizyty antydopingowe.

Rozmowy dotyczyły harmonogramu ewaluacji, obejmującego wizyty przeszłe i trwające, plany na rok 2024/2025 oraz realizację cyklu 10-letniego. Uczestnicy zagłębili się w działania następcze, w tym analizę raportów uzupełniających, nadchodzących działań oraz próśb o wsparcie prawne i techniczne.

Kwestionariusz antydopingowy (ADQ) zajął centralne miejsce wraz z prezentacją wyników za rok 2022 i analizą wyników za lata 2021–2022. Uczestnicy wspólnie badali potencjalne ulepszenia platformy ADQ i zastanawiali się nad gromadzeniem danych w 2023 r.

Przewodniczącym Zespołu jest dr Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

źródło: POLADA/ Council of Europe