Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Podsumowanie spotkania przedstawicieli agencji antydopingowych w Dublinie

Komunikat prasowy

· Przedstawiciele narodowych agencji antydopingowych (NADO) wprowadzają pilne reformy w ślad za drugim raportem McLarena

· W reakcji na drugi raport McLarena przedstawiciele wzywają do wyłączenia rosyjskich organizacji sportowych z wszystkich zawodów międzynarodowych – do czasu wprowadzenia znaczących reform wszyscy zawodnicy będą startowali jako osoby niezrzeszone
· Przedstawiciele wezwali także do odebrania Rosji organizacji wszystkich ważniejszych zawodów międzynarodowych, a także do wprowadzenia moratorium na przyznawanie Rosji organizacji nowych zawodów
· Przedstawiciele NADO wyrazili poparcie dla WADA jako globalnego regulatora i zaoferowali swoją pomoc we wprowadzaniu wszystkich reform
· Przedstawiciele NADO odrzucili koncepcję nowego globalnego „niezależnego organu kontrolnego” kontrolowanego przez sport i rozważają opracowanie wytycznych dla niezależnych organów kontrolnych określających zasady przeprowadzania badań antydopingowych wcześniej przeprowadzanych przez federacje międzynarodowe
DUBLIN, IRLANDIA (10 stycznia, 2017) – Po zapoznaniu się z dowodami potwierdzającymi szeroko zakrojoną systemową korupcję ujawnioną w drugim raporcie McLarena, przedstawiciele z 19 krajowych organizacji antydopingowych (NADO) spotkali się na specjalnym szczycie zorganizowanym przez Sport Ireland z nadzieją przywrócenia wiary w czystych sportowców oraz aby zapewnić społeczność sportową całego świata, że integralność sportu nigdy ponownie nie zostanie tak poważnie podważona.
We wspólnym komunikacie przedstawiciele NADO stwierdzili „Mając na uwadze najlepszy interes czystych sportowców, wyrażamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą sportowi wyjść z kryzysu i pójść w kierunku jaśniejszej przyszłości – takiej, w której dotrzymywana jest obietnica czystego współzawodnictwa. Ale aby to zrobić, należy podjąć właściwe kroki. Należy dopilnować, aby osoby odpowiedzialne w Rosji za wspierany przez państwo system korupcyjny zostali pociągnięci do odpowiedzialności oraz aby wprowadzony został naprawdę niezależny model kontroli antydopingowej. Ponadto, należy uczynić wszystko, aby zwrócić zawodnikom będącym ofiarą tego niecnego procederu co najmniej część tego, co zostało im zabrane”.
Spotykający się po raz trzeci w ciągu sześciu miesięcy przedstawiciele NADO ponownie wyrazili poparcie dla propozycji reform przedstawionych w Kopenhadze – serii pilnych reform zaproponowanych w sierpniu ubiegłego roku po opublikowaniu pierwszego raportu McLarena. Jednocześnie wezwali międzynarodową wspólnotę sportową do wzmocnienia walki z dopingiem i przywrócenia wiary zawodników w czyste i uczciwe współzawodnictwo na całym świecie.
W obliczu niepodważalnych dowodów na zinstytucjonalizowany system dopingowy w Rosji ujawniony przez McLarena i jego zespół, grupa przedstawicieli NADO wezwała do wykluczenia rosyjskich organizacji sportowych z wszystkich międzynarodowych zawodów do czasu przywrócenia w Rosji systemu kontroli dopingowych w pełni zgodnego ze Światowym Kodeksem Antydopingowym.
Jednakże, biorąc pod uwagę stanowisko wyrażone przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), rozumiejąc, że są sportowcy rosyjscy, którzy zostali poddani szczegółowej kontroli antydopingowej w innych krajach, grupa zaoferowała im pomoc i zaapelowała o zastosowanie jednolitych kryteriów, w oparciu o które sportowcy rosyjscy będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych zawodach sportowych jako osoby niezrzeszone.
Przedstawiciele zaapelowali do federacji międzynarodowych i organizatorów dużych zawodów sportowych o odebranie Rosji organizacji wszystkich międzynarodowych zawodów a także o wprowadzenie moratorium na przyznawanie Rosji organizacji nowych zawodów.
Chcąc zapobiec powielaniu praktyk zaobserwowanych w Rosji, przedstawiciele NADO opowiedzieli się za wprowadzeniem bardziej niezależnego, globalnego modelu antydopingowego. Grupa ponownie wyraziła swoje stanowisko, zgodnie z którym organizacje antydopingowe, w tym Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), powinny być niezależne oraz powinny wprowadzić niezbędne reformy, w tym propozycję, aby każda osoba uprawniona do podejmowania decyzji w organizacji antydopingowej miała zakaz zajmowania stanowiska kierowniczego w organizacji sportowej lub u organizatora zawodów sportowych.
Potwierdzono wartość utrzymywania ścisłej współpracy ze sportem – szczególnie w obszarze edukacji antydopingowej, finansowania i wymiany informacji o dopingu. Przedstawiciele stoją na stanowisku, że organy śledcze, organy odpowiedzialne za badania dopingowe oraz za zarządzanie wynikami powinny być niezależne od organizacji sportowych. Reformy te pomogą zapobiec wewnętrznemu konfliktowi interesów, jaki istnieje, gdy organizacja sportowa musi się jednocześnie promować i kontrolować.
Przedstawiciele NADO uznali także potrzebę wprowadzenia systemu kontroli o większej transparentności w obszarze wysiłków antydopingowych w sporcie międzynarodowym. Sportowcy międzynarodowi powinni być poddawani zharmonizowanym i dokładnym badaniom przeprowadzanym przez niezależne krajowe organizacje antydopingowe. Z kolei organizacje antydopingowe powinny podlegać kontroli WADA, co zapewni uczciwość ich działań.
Z uwagi na fakt, że po opublikowaniu raportu McLarena, wielu federacjom międzynarodowym przedstawiono dowody na stosowanie i tuszowanie dopingu, przedstawiciele NADO apelują do WADA, globalnego regulatora, aby zgodnie z Kodeksem oraz Traktatem UNESCO o zwalczaniu dopingu w sporcie monitorowała i podejmowała niezbędne działanie, aby wszystkie przedstawione dowody zostały dokładnie zbadane oraz aby wobec wszystkich winnych zostały wyciągnięte właściwe konsekwencje.
Wspólnota międzynarodowa powinna uczynić wszystko, co jest w jej mocy, aby uhonorować zawodników, którzy z powodu dopingu stosowanego przez innych sportowców, nigdy nie będą mogli odzyskać zabranych im chwil radości towarzyszących zwycięstwu i oddać im sprawiedliwość. W tym, jeżeli taka będzie wola zawodnika, dać możliwość uczestniczenia w formalnej ceremonii wręczania medali przeprowadzanej na Igrzyskach Olimpijskich lub mistrzostwach świata, gdy zapadnie decyzja o przyznaniu im utraconego medalu.
Jednym z takich sportowców jest była irlandzka chodziarka, Olive Loughnane – w roku 2009 na mistrzostwach świata wywalczyła srebrny medal, który w roku 2016 zamieniono na medal złoty. Dzisiaj poparła wysiłki krajowych organizacji antydopingowych na rzecz wprowadzenia zmian w systemie antydopingowym. „Jako zawodniczka byłam zaskoczona i przerażona, że osoby, którym powierzono zadanie ochrony czystych sportowców oraz integralności sportu w rzeczywistości pomagały i uczestniczyły w oszustwach na tak kolosalną skalę. Z zadowoleniem obserwuję ważną pracę krajowych organizacji antydopingowych i popieram ich apel o reformy. Należy podjąć zdecydowane działania, aby do wszystkich dotarło przesłanie, że doping w sporcie jest absolutnie nie do zaakceptowania.”
Propozycje zostały przygotowane i poparte przez liderów organizacji antydopingowych z całego świata, w tym z Austrii, Belgii (Flandrii), Kanady, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Japonii, Holandii, Norwegii, Polski, Słowenii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.