Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Minister Witold Bańka wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego WADA

Minister Witold Bańka wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego WADA, które odbyło się w niedzielę w Paryżu. Reprezentował tam państwa członkowskie Rady Europy.

Komitet przyjął Listę substancji i metod zabronionych na rok 2018. Zabrakło na niej, po wielu latach obecności, alkoholu – zabronionego dotąd podczas zawodów, w takich sportach jak łucznictwo czy sporty lotnicze. Ponadto Komitet zatwierdził wybór projektów badawczych, jeszcze w tym roku przeznaczonych do realizacji, a finansowanych z budżetu WADA.

Posiedzenie owocowało w wiele ciekawych dyskusji oraz istotnych rozstrzygnięć. Sporo miejsca poświęcono aktualnej sytuacji w Rosji. WADA omówiła postępy w realizacji przez Rosję tzw. mapy drogowej, a więc planu naprawczego przygotowanego przez Agencję, od wykonania którego uzależniona jest rehabilitacja rosyjskiego systemu antydopingowego. Szczególne kontrowersje wzbudziła kwestia skuteczności działań prowadzonych przez międzynarodowe federacje wynikających z ustaleń tzw. raportu McLarena, kanadyjskiego prawnika, któremu WADA powierzyła zadanie zbadania poważnych instytucjonalnych naruszeń przepisów antydopingowych do jakich doszło podczas igrzysk olimpijskich w Soczi. Raport wskazuje na możliwość zaangażowania w ten nielegalny proceder blisko tysiąca zawodników z Rosji. Ustalenie szczegółów każdej ze spraw powierzono właściwym międzynarodowym federacjom sportowym. – Europa wyraża zaniepokojenie stanem tych postępowań. Wiele z federacji nie posiada wystarczającej wiedzy, doświadczenia, ani narzędzi do rzetelnego zbadania każdej ze spraw. Wzywamy zatem WADA do udzielania federacjom wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie. Zawodnicy na całym świecie muszą mieć pewność, że rywalizują uczciwie z zawodnikami, na których nie ciąży podejrzenie stosowania dopingu – powiedział podczas posiedzenia minister Bańka.

Jedną z najistotniejszych spraw, dyskutowanych w Paryżu, była projekcja budżetowa WADA na następne 4 lata. Agencja przygotowała plan strategiczny na ten okres uwzględniający większe zaangażowanie organizacji w działania na wielu frontach walki z dopingiem w sporcie. Dokument spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony członków Komitetu. Zdecydowano o poddaniu go konsultacjom ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Będzie on gotowy do przyjęcia w maju przyszłego roku. Do tego czasu obowiązywać będzie jednoroczna projekcja finansowa dla WADA.

Podczas posiedzenia dyskutowano również nad możliwością zmiany siedziby WADA począwszy od 2022 r. Komitet upoważnił przewodniczącego Agencji i jego zastępcę, a także dyrektora generalnego do podjęcia w tym względzie negocjacji z władzami kanadyjskimi. Aktualnie siedziba WADA znajduje się bowiem w Montrealu, w kanadyjskiej prowincji Quebec. W przypadku fiaska tych negocjacji WADA ogłosi otwarty konkurs ofert na nową siedzibę. Rozmowy dotyczyły również poszukiwania alternatywnego finansowania dla działań WADA finansowanych obecnie w całości ze składek rządów oraz ruchu olimpijskiego, jak również przygotowywanego przez Agencję nowego standardu międzynarodowego, określającego konsekwencje braku zgodności przepisów i programów antydopingowych z założeniami Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Posiedzenie poprzedziły konsultacje robocze wszystkich przedstawicieli rządów biorących udział w pracach Komitetu. – Ważne jest, aby rządy całego świata, bez względu na położenie geograficzne, mówiły w WADA jednym głosem. Walka z dopingiem musi być bowiem nie tylko skuteczna, ale i transparentna, a działania organizacji antydopingowych, zwłaszcza WADA, oparte na zasadach dobrego rządzenia. Gwarantem tego stanu mogą być tylko rządy i tylko wówczas, gdy w kluczowych kwestiach nie ma między nimi różnicy zdań – podsumował doskonałą współpracę z innymi ministrami Witold Bańka.

Komitet Wykonawczy to obok Zarządu najważniejszy organ WADA. Tworzy go 12 osób, z których połowa reprezentuje władze publiczne (po jednym z każdego z kontynentów),a połowa ruch sportowy. Komitet spotyka się trzy razy w roku i odpowiada za niektóre kluczowe dla walki z dopingiem decyzje, w tym zatwierdza Listę substancji i metod zabronionych oraz szereg dokumentów technicznych. Minister Bańka został członkiem Komitetu Wykonawczego 18 maja br.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Światowa Agencja Antydopingowa