Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Minister Bańka przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej (WADA)

To już pewne! Szef polskiego sportu będzie reprezentował 47 krajów członkowskich Rady Europy. Kandydatura Witolda Bańki została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA (CAHAMA). Jeszcze nigdy żaden Polak nie został wybrany do światowych struktur antydopingowych na stanowisko o takim znaczeniu.

Powierzenie funkcji członka Komitetu Wykonawczego ministrowi Bańce to efekt powszechnego uznania dla działań Polski i szefa MSiT na rzecz walki z dopingiem. W 2016 r. kierowany przez ministra resort przygotował innowacyjny projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on m.in. utworzenie nowoczesnej i wszechstronnie wyposażonej w kompetencje Polskiej Agencji Antydopingowej. Projekt został przyjęty przez rząd 20 grudnia 2016 r.

Zwalczanie dopingu stanowi jedną z najważniejszych aktywności w dziedzinie sportu wyczynowego, a WADA w tym kontekście odgrywa kluczową rolę. Udział ministra Bańki w podejmowaniu strategicznych decyzji w ramach tej organizacji wzmocni wizerunek Polski jako kraju walczącego z negatywnymi zjawiskami w sporcie.

Minister Witold Bańka w pracach Komitetu będzie reprezentował państwa Rady Europy. W trakcie swojej kadencji będzie wyrażał ich poglądy i ściśle z nimi współpracował, wykorzystując kanały bilateralne, ale także forum Rady Europy. Wzrośnie więc aktywność Polski w ramach tej organizacji.

Kandydatura ministra Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA została pod koniec marca jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie Rady Europy ds. WADA (CAHAMA). 5 kwietnia br. Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził ją, informując jednocześnie WADA o swoim wyborze. Formalnie powołanie ministra Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA nastąpi 18 maja w czasie posiedzenia Zarządu tej organizacji. Minister Bańka dopełni kadencję poprzedniego członka Komitetu, byłej norweskiej minister ds. sportu, pani Thorhild Widvey, z możliwością reelekcji na lata 2018-2019.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Powstała w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
i władz publicznych całego świata, które podpisały w tej sprawie deklarację. Zadaniem WADA jest wyznaczanie standardów walki z dopingiem oraz ich monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

Komitet Wykonawczy WADA to obok Zarządu jeden z organów statutowych tej organizacji, którego skład osobowy opiera się na zasadzie równej reprezentacji ruchu sportowego oraz władz publicznych. Oznacza to, że w 12-osobowym Komitecie zasiada po sześciu przedstawicieli środowisk sportowych oraz rządów, których wskazują poszczególne organizacje kontynentalne. Miejsce w Komitecie Wykonawczym przysługuje też Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego WADA. Rządy państw europejskich reprezentuje w nim kandydat wskazany przez Radę Europy.

Kontekst międzynarodowy 

Nominacja dla ministra Bańki jest wynikiem decyzji podjętej przez państwa współpracujące w ramach Rady Europy. Decyzja podjęta została w drodze konsensusu.

Co istotne, praca ministra Bańki w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej pozytywnie wpłynie na pozycję Polski na arenie międzynarodowej zarówno w obszarze sportu, jak i w kontekście budowania szerszych bilateralnych relacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. W pracach Komitetu biorą udział m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (wiceprzewodniczący MKOl), narodowych komitetów olimpijskich oraz międzynarodowych federacji sportowych (np. sekretarz generalny FIBA). W posiedzeniach tego organu biorą też udział reprezentanci w randze ministra m.in. z Australii i Japonii, a także reprezentant państw afrykańskich.

Skład Komitetu

W Komitecie Wykonawczym obecnie zasiadają: Sir Craig Reedie (Prezydent Agencji), Linda Hofstad Helleland (Wiceprezydent Agencji), Jiri Kejval, Patrick Baumann, Ugur Erdener, Tony Estanguet, Francesco Ricci Bitti (przedstawiciele ruchu sportowego), Greg Hunt, Amira El Fadil, Marcos Diaz, Toshiei Mizuochi, Thorhild Widvey (przedstawiciele władz publicznych). Minister Witold Bańka zastąpi w Komitecie Wykonawczym byłą minister ds. sportu Norwegii Thorhild Widvey.

Zadania

Komitet Wykonawczy odpowiada za zarządzanie i rzeczywiste prowadzenie polityki Agencji. Formuła działania organów statutowych WADA sprawia, że Komitet Wykonawczy jest w praktyce jedynym organem, w którym dyskutowane są przyszłe rozstrzygnięcia WADA. Choć w większości przypadków to Zarząd jest właściwym do podejmowania takich rozstrzygnięć, to jednak Komitet Wykonawczy odpowiada za ich przygotowanie
i rekomendowanie Zarządowi. Ponadto Komitet Wykonawczy przyjmuje listę substancji i metod zabronionych oraz wszelkie dokumenty techniczne, w tym związane z praktyką działania laboratoriów antydopingowych.

 

Treść koumikatu oraz zdjecie pobrane z www.msit.gov.pl