Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

LIST OTWARTY

List otwarty narodowych agencji antydopingowych do Światowej Agencji Antydopingowej w sprawie sytuacji antydopingowej w ligach zawodowych i sporcie akademickim

W imieniu społeczności antydopingowej i sportowców z naszych krajów zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji nt. wdrożenia Światowego Kodeksu Antydopingowego w krajach, w których funkcjonują ligi zawodowe i sport akademicki. Na podstawie danych dostarczonych niedawno przez Światową Agencję Antydopingową, które również budzą obawy od czasu uchwalenia Światowego Kodeksu Antydopingowego, niepokojący jest dla nas fakt, że sportowcy rywalizujący na bardzo wysokim poziomie, np. w ligach zawodowych, nie podlegają przepisom Światowego Kodeksu Antydopingowego. Ponadto, w oparciu o dostępne dane, liczba próbek pobranych w niektórych z tych krajów jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu z liczbą sportowców biorących udział w najważniejszych wydarzeniach sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że ci sportowcy najwyraźniej nie są dostatecznie testowani przed ważnymi wydarzeniami sportowymi.

Biorąc pod uwagę obawy naszych sportowców oraz w najlepszym interesie sportowców na całym świecie, zachęcamy WADA do przeprowadzenia dogłębnej oceny systemów antydopingowych w krajach, w których ligi zawodowe i sport akademicki nie są objęte Światowym Kodeksem Antydopingowym oraz do podjęcia niezbędnych działań. 

Częścią naszej misji jako krajowych organizacji antydopingowych jest aktywne dążenie do harmonizacji przepisów antydopingowych na całym świecie, ponieważ jest to jedyny sposób na osiągnięcie przez nas wszystkich tych samych wysokich standardów oraz na zapewnienie uczciwej rywalizacji sportowej. Biorąc powyższe pod uwagę nasza grupa licząca 31 krajowych organizacji antydopingowych/regionalnych organizacji antydopingowych, uznając wiodącą rolę WADA w koordynowaniu globalnych działań antydopingowych, zwraca się o rozważenie obaw naszych sportowców, które uważamy za wyraz zaangażowania w czysty sport.

Pełna lista narodowych i regionalnych agencji antydopingowych popierających treść listu:

 1. Albania – Narodowa Organizacja Antydopingowa Albanii
 2. Arabia Saudyjska – Saudyjska Komisja Antydopingowa 
 3. Armenia – Armeńska Agencja Antydopingowa  
 4. Austria – Narodowa Agencja Antydopingowa Austrii
 5. Bośnia and Hercegowina – Agencja Kontroli Antydopingowej Bośni i Hercegowiny 
 6. Bułgaria – Antydopingowe Centrum Bułgarii   
 7. Chorwacja – Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego
 8. Czarnogóra – Komisja Antydopingowa Czarnogóry
 9. Cypr – Cypryjski Urząd Antydopingowy
 10. Egipt – Egipska Organizacja Antydopingowa
 11. Etiopia – Etiopski Urząd Antydopingowy
 12. Gruzja – Gruzińska Agencja Antydopingowa
 13. Kamerun – Kameruńska Organizacja ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie
 14. Kosowo – Kosowska Agencja Antydopingowa
 15. Macedonia Północna – Krajowa Komisja Antydopingowa
 16. Mołdawia – Narodowa Agencja Antydopingowa Mołdawii
 17. Polska – Polska Agencja Antydopingowa
 18. Portugalia – Portugalski Urząd Antydopingowy
 19. Republika Czeska – Komitet Antydopingowy Republiki Czeskiej
 20. Republika Zielonego Przylądka  – Narodowa Organizacja Antydopingowa Republiki Zielonego Przylądka
 21. Rumunia – Narodowa Agencja Antydopingowa Rumunii
 22. San Marino – Agencja Antydopingowa San Marino
 23. Senegal – Krajowa Organizacja Antydopingowa Senegalu
 24. Serbia – Agencja Antydopingowa Serbii
 25. Słowacja – Słowacka Agencja Antydopingowa
 26. Słowenia – Słoweńska Organizacja Antydopingowa
 27. Strefa VI Afryki – Regionalna Agencja Antydopingowa  
 28. Sudan – Sudańska Agencja Antydpingowa
 29. Turcja – Turecka Komisja Antydopingowa
 30. Ukraina – Narodowe Centrum Antydopingowe Ukrainy
 31. Węgry – Węgierska Grupa Antydopingowa

English version below:

OPEN LETTER

Open letter from national anti-doping agencies to the World Anti-Doping Agency on the anti-doping situation in professional leagues and college sports

On behalf of the anti-doping and athlete community in our countries, we seek clarity and understanding on the extent of the implementation of the World Anti-Doping Code in countries of big sport nations. Based on the data recently provided by the World Anti-Doping Agency, which has also been raised as a concern since the inception of the Code, it is alarming to us, that athletes competing at a very high level such as the college sports system and professional leagues, are not bound by the provisions of World Anti-Doping Code. Also, based on the available data, the numbers of samples collected in some of these countries are concerning in relation to the number of athletes taking part in major sporting events such as Olympic Games and World Championships and we are deeply concerned that those athletes apparently are not being sufficiently tested prior to major sporting events.

For the best interest of the athletes around the world and taking into account the concerns of our athletes who want to be sure that there is a level playing field for them when they compete, we encourage WADA to conduct an in-depth assessment of the anti-doping systems in countries in which professional leagues and academic sport are not covered by the World Anti-Doping Code and to take necessary actions. 

Part of our mission as NADOs is to actively support and pursue the harmonization of the anti-doping rules globally, since the only way to guarantee a level playing field for athletes worldwide, is for all of us to be held at the same high standard. As such our group of 29 NADOs/RADO recognizes the role of WADA in coordinating and leading the anti-doping landscape and we thus turn to you to consider the concerns of our athletes, which we regard as an expression of our commitment to clean sport.

The full list of national and regional anti-doping agencies supporting the letter:

 1. Africa Zone VI RADO
 2. Albania – National Antidoping Organization of Albania
 3. Armenia – Anti-Doping Agency SNCO of Armenia (ARM-NADO)
 4. Austria – Nationale Anti-Doping Agentur Austria (NADA)
 5. Bosnia and Herzegovina – Agency for Antidoping Control of Bosnia and Herzegovina
 6. Bulgaria – Anti-Doping Centre
 7. Cape Verde – National Anti-Doping Organization of Cape Verde (ONAD-CV)
 8. Cameroon – Organisation Camerounaise de Lutte contre le Dopage en Sport (OCALUDS)
 9. Croatia – Croatian Institute of Public Health
 10. Cyprus – Cyprus Anti-Doping Authority
 11. Czech Republic – Anti-Doping Committee of the Czech Republic
 12. Egypt – Egyptian NADO
 13. Ethiopia – Ethiopian Anti-doping Authority (ETH-ADA)
 14. Georgia – Georgian Anti-Doping Agency
 15. Hungary – Hungarian Anti-Doping Group (HUNADO)
 16. Kosovo – Kosovo Anti-Doping Agency (KosADA)
 17. Montenegro – Montenegro Antidoping Commission
 18. North Macedonia – National Anti-Doping Commission
 19. Moldova – National Antidoping Agency of the Republic of Moldova 
 20. Poland – Polish Anti-Doping Agency (POLADA)
 21. Portugal – Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP)
 22. Romania – National Anti-Doping Agency of Romania
 23. San Marino – NADO San Marino
 24. Saudi Arabia – Saudi Anti-Doping Committee
 25. Senegal – Organisation nationale antidopage du Sénégal
 26. Serbia – Antidoping Agency of Serbia (ADAS)
 27. Slovakia – Slovak Anti-Doping Agency (SADA)
 28. Slovenia – Slovenian Anti-Doping Organisation (SLOADO)
 29. Sudan – Sudanese Anti-Doping Agency
 30. Türkiye – Turkish Anti-Doping Commission
 31. Ukraine – National Anti-Doping Center of Ukraine (NADC)