Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Informacja dot. rozstrzygnięcia w sprawie zawodniczki Natalii Maliszewskiej

Informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Polską Agencję Antydopingową, Światową Agencję Antydopingową i zawodniczkę Natalię Maliszewską – łyżwiarka szybka zgodziła się na przyjęcie kary 14 miesięcy dyskwalifikacji.

W przypadku naruszenia przepisów antydopingowych, w zakresie podawania danych pobytowych, maksymalnie kara może wynieść dwa lata, ale może zostać skrócona – w zależności od stopnia winy zawodnika.

Ustalono również, że rozpoczęcie biegu tej dyskwalifikacji nastąpi od 11 maja 2023 roku, co w efekcie pozwoli zawodniczce wrócić do rywalizacji sportowej o 4 miesiące szybciej. Wsteczne rozpoczęcie dyskwalifikacji skutkuje odebraniem zawodniczce zdobytych punktów, medali i nagród – jeśli otrzymała je w czasie od 11 maja 2023 r.  

Cofnięcie dyskwalifikacji, łącznie o 4 miesiące, było możliwe m.in. ze względu na:  

– przyznanie się zawodniczki do winy, w tej konkretnej sprawie do naruszenia przepisów antydopingowych w zakresie danych pobytowych

– ustalenia, że stopień winy zawodniczki w tej konkretnie sprawie umożliwiał wymierzenie kary w dolnej granicy przewidzianej we właściwych przepisach antydopingowych

– zgodę ze strony zawodniczki na karę zaproponowaną przez organy antydopingowe  

– rezygnację ze standardowej ścieżki procesowej gdyż warunki porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez Panel Dyscyplinarny

Skracanie kary miało już miejsce w przeszłości i najczęściej dotyczyło naruszania przepisów antydopingowych w kontekście zażywania substancji zabronionych (z czym nie mieliśmy do czynienia w tej sprawie). Natychmiastowe przyznanie się do naruszenia przepisów antydopingowych i przyjęcie kary skutkuje w takim przypadku zazwyczaj skróceniem kary z 4  do 3 lat dyskwalifikacji.

Tego rodzaju porozumienie, dotyczące skrócenia kary w obszarze naruszenia przepisów antydopingowych wynikających z 3 błędów w zakresie podawania danych pobytowych (ADAMS) i / lub nieobecności w okienku kontrolnym w ciągu 12 miesięcy, zostało zawarte po raz pierwszy  
w Polsce.

Porozumienie zawarte przez trzy strony zostało rozpoznane i zatwierdzone  przez polski Panel Dyscyplinarny I Instancji w dniu 5 grudnia 2023 roku.