Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

„Global to Local” – POLADA partnerem pilotażowego projektu WADA

Polska Agencja Antydopingowa została partnerem nowatorskiego projektu WADA. Celem partnerstwa jest przeszkolenie ponad 100 specjalistów-praktyków antydopingowych w Europie. Pilotażowy projekt edukacyjny „Global to Local” pomoże zwiększyć liczbę i możliwości specjalistów działających na rzecz ochrony czystego sportu.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) podpisała dziś umowę partnerską z Polską Agencją Antydopingową (POLADA) w celu realizacji pilotażowego projektu edukacyjnego „Global to Local” w Europie (G2L Europe). Program skoncentruje się na szkoleniu praktyków antydopingowych. POLADA zapewni WADA wsparcie, w tym finansowe, we wdrażaniu pilotażowych projektów szkoleniowych i rozwojowych dla ponad 100 ekspertów-praktyków w Europie, działających na rzecz ochrony czystego sportu, z korzyścią dla całej globalnej społeczności antydopingowej.

Zgodnie z planem strategicznym WADA na lata 2020–2024 Agencja zobowiązała się do „opracowania programów szkoleniowych i standardów kwalifikacji dla specjalistów antydopingowych w celu podniesienia profesjonalizmu i wzmocnienia globalnego systemu antydopingowego”. W związku z tym Departament Edukacji WADA zainicjował opracowanie dwóch projektów:

  1. ‘Global Learning and Development Framework’ Globalne ramy edukacji i rozwoju – projektu, dzięki któremu zostaną opracowane i udostępnione organizacjom antydopingowym (ADO) i społeczności antydopingowej na całym świecie specjalistyczne i wystandaryzowane szkolenia dotyczące najważniejszych ról (specjalizacji) antydopingowych;
  • Sieć edukacyjno-szkoleniowa G2L, która stanowi integralną część projektu ‘Global Learning and Development Framework’. W ramach G2L WADA utworzy sieć edukacyjną, która skutecznie połączy poziom globalny i regionalny, poprzez skoordynowaną realizację programów szkoleniowych w różnych regionach świata.

Pilotażowy projekt WADA G2L Europe realizowany we współpracy z POLADA początkowo będzie koncentrował się na programach szkoleniowych i rozwojowych dla praktyków antydopingowych w następujących pięciu rolach (specjalizacjach) antydopingowych:

  1. Specjalista ds. Edukacji, zważywszy na to, że 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowy Międzynarodowy Standard Edukacji;
  • Specjalista ds. Zarządzania Wynikami, zważywszy na to, że 1 stycznia 2021 r.  wchodzi w życie nowy Międzynarodowy Standard Zarządzania Wynikami
  • Specjalista ds. Analiz i Śledztw, zważywszy na potrzebę zwiększenia potencjału w obszarze czynności dochodzeniowo-śledczych w ramach systemu antydopingowego;
  • Specjalista ds. ochrony danych osobowych, zważywszy na coraz większą złożoność tematyki w tym obszarze oraz wymagania dotyczące przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących;
  • Specjalista ds. relacji z mediami i komunikacji, które według ADO były obszarem wymagającym większego wsparcia.

G2L Europe umożliwi WADA przetestowanie projektu ‘Global Learning and Development Framework’ w Europie; po czym Agencja dopracuje, ulepszy i rozszerzy jego ramy przed wdrożeniem innych projektów Global to Local w kolejnych regionach świata, począwszy od 2022 roku.

Podczas dzisiejszej ceremonii podpisania umowy w Warszawie prezydent WADA Witold Bańka powiedział: „Bardzo cieszę się, że POLADA wspiera nasz pilotażowy projekt edukacyjny „Global to Local” w Europie, który przyczyni się do przeszkolenia ponad 100 praktyków antydopingowych w naszym regionie, a w konsekwencji przyniesie korzyści całej społeczności antydopingowej na świecie. Obecnie nie ma znormalizowanych i szeroko dostępnych szkoleń specjalistycznych dla praktyków antydopingowych. Ten pilotażowy projekt znacząco przyczyni się do wypełnienia tej luki w Europie, a w dalszej perspektywie pomoże Agencji udoskonalić go tak, aby można było go w jeszcze szerszej formule wdrażać na całym świecie.”

Dyrektor POLADA Michał Rynkowski powiedział: „Polska Agencja Antydopingowa jest bardzo dumna ze współpracy z WADA przy tym ważnym pilotażowym projekcie edukacyjnym. Od momentu powstania w 2017 r. POLADA koncentruje się na edukacji dzieci, młodzieży i wyczynowych sportowców. Poprzez kampanię „Gramy Fair”, realizowaliśmy projekty edukacyjne lokalnie, w Polsce. Doświadczenie jakie zdobyliśmy pokazało nam, jak cenna jest profilaktyka i jakie korzyści może przynieść inwestycja w ten obszar.”

„Wspieranie wysiłków WADA w obszarze edukacji poprzez inwestowanie w szkolenie i rozwój praktyków antydopingowych jest równie cenne. Mamy już doświadczenie we współpracy ze Światową Agencją Antydopingową w zakresie szkolenia praktyków ds. zarządzania wynikami. „Global to Local” – to projekt, który obejmie dodatkowo nowe specjalizacje dla praktyków antydopingowych w Europie. Dzięki współpracy z WADA znacząco przyczynimy się do ochrony sportowców w całej Europie i poza nią”.

 ‘G2L Europe’ składa się z sześciu faz:

1. Utworzenie sieci edukacyjnej G2L w Europie;

2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych;

3. Opracowanie programu szkoleniowego;

4. Organizacja realizacji programu;

5. Realizacja pięciu przedstawionych powyżej programów w okresie od listopada 2021 do marca 2022 roku;

6. Ocena i podsumowanie projektu.

WADA utworzyła już pięć nieformalnych, wirtualnych Technicznych Grup Roboczych – składających się z zewnętrznych ekspertów i personelu WADA. Celem zespołów jest zapewnienie wsparcia projektu 'Global Learning and Development Framework’ w zakresie opracowania wystandaryzowanych szkoleń dla pięciu opisanych powyżej ról (specjalizacji).

.