Dla uczciwej rywalizacji

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne Kontakt

Bezprecedensowa skala współpracy Polskiej Agencji Antydopingowej ze służbami. Aż 32 razy POLADA wspierała działania przeciwko grupom sterydowym

32 sprawy związane z naruszeniem przepisów karnych i kolejne 5 spraw związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych. Rok 2023 był dla Polskiej Agencji Antydopingowej najefektywniejszym w obszarze działalności śledczej. W 2023 roku POLADA uczestniczyła w akcjach rozbijania grup sterydowych i aż 32 razy wpierała służby mundurowe, przede wszystkim w charakterze biegłego.

– To bezprecedensowe wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołem Analityczno – Śledczym i polskimi oraz międzynarodowymi organami ścigania przynosi efekty w wielu obszarach antydopingowych. Rok 2023 zakończył się dla nas pod znakiem wielkiego rozwoju w zakresie działań śledczych i współpracy ze służbami– mówi Michał Rynkowski, dyrektor POLADA.

W śledztwach nieanalitycznych, które prowadziła POLADA dwukrotnie pojawiło się usiłowanie manipulacji podczas kontroli antydopingowej, po jednym przypadku odnotowano: naruszenie zasad dyskwalifikacji, podanie substancji zabronionej zawodnikowi, odmowę poddania się kontroli antydopingowej. Aż 32 razy, co jest liczbą rekordową w historii POLADA, odnotowano działania związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu, przemytem fałszywych leków oraz środków używanych jako substancje dopingujące w sporcie. Te 32 przypadki to działania prowadzone we współpracy ze służbami.

W 2023 r. POLADA uczestniczyła z Policją i Prokuraturą, a także Żandarmerią Wojskową w sprawach o zasięgu ogólnopolskim,  ale także w dużych operacjach o charakterze międzynarodowym.  Jedną z głośniejszych była ta związana z rozpracowaniem międzynarodowego gangu sterydowego działającego na terenie Polski, Czech i Słowacji. Polska Agencja Antydopingowa była zaangażowana w sprawę, w charakterze głównego eksperta i w charakterze biegłego. Do czerwca 2023 r. była to największa operacja, jaka kiedykolwiek odbyła się na terenie RP w sprawie sterydowej.

W 2023 roku POLADA aktywnie współpracowała z organami ścigania i regularnie uczestniczyła w operacjach, ale również w szkoleniu funkcjonariuszy Policji. Przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej docierają z wiedzą i działaniami z zakresu antydopingu, gdzie omawiane są takie tematy, jak naruszenia prawa związane z produkcją, przechowywaniem, importem/eksportem oraz wprowadzaniem do obrotu fałszywych leków oraz substancji zabronionych w sporcie w tym sterydów anaboliczno-androgennych.

Dział Śledczy POLADA coraz częściej pojawia się na szkoleniach, kongresach i konferencjach poświęconych tematyce farmaceutycznej i dopingowi. Staliśmy się dla służb w Polsce partnerem wiarygodnym. Świadczy o tym nie tylko liczba śledztw, do których zostaliśmy zaproszeni, ale także właśnie współpraca szkoleniowa. Wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami jest bezcenna dla ochrony sportu w Polsce – dodaje kierowniczka Zespołu Analityczno – Śledczego POLADA Agnieszka Ostrowska.

Co istotne, na przygotowanych, otwartych dla dziennikarzy warsztatach antydopingowych przez POLADA wzięli udział przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji – funkcjonariusze operacyjni, a także wysocy rangą przedstawiciele struktur, w tym rzecznik prasowy CBŚP.  Obecność przedstawicieli CBŚP podczas takich warsztatów jest wydarzeniem bez precedensu.

Po spotkaniu powstało wiele materiałów prasowych, w których opisywano obecność służb na warsztatach. Opinie polskich dziennikarzy nie pozostawiają złudzeń, że obszar śledczy jest nie tylko ważny ze względu na działania antydopingowe, ale również niezwykle interesujący dla środowiska medialnego – dodaje Ostrowska.

Zespół Analityczno – Śledczy POLADA uczestniczył w operacjach z międzynarodowymi organami ścigania takimi jak: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJAST) oraz European Anti-Fraud Office (OLAF). W 2023 roku POLADA została także wyróżniona statuetką „w dowód szacunku i uznania” od Żandarmerii Wojskowej.