Podsumowanie posiedzenia Rady Założycielskiej WADA

Zamieszczamy podsumowanie posiedzenia Rady Założycielskiej  Światowej Agencji Antydopingowej, które odbyło się w Glasgow, Szkocja w dniu 20 listopada 2016 r.

 

Glasgow, Szkocja, 20 listopada 2016 – Rada Założycielska Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) zatwierdziła szereg zaleceń, które wyposażają Agencję w narzędzia odpowiednie dla potrzeb przyszłości -- począwszy od zarządzania i zgodności z przepisami oraz dochodzenia i kończąc na informowaniu o nieprawidłowościach.


Na swego przewodniczącego na kolejną trzyletnią kadencję, zgodnie z nominacją ruchu sportowego, Rada ponownie wybrała Sir Craig’a Reedie. Na wiceprzewodniczącego wybrano Lindę Hofstand Helleland, która zastąpiła dotychczasowego wiceprzewodniczącego ks. dra Makhenkesi Stofile, który zmarł w sierpniu 2016 r. Zgodnie z zasadami WADA Helleland, obecna norweska minister sportu, nominowana na tę funkcję przez rząd norweski, została powołana na trzyletnią kadencję.


Zalecenia
 
Rada Założycielska, w skład której wchodzą przedstawiciele ruchu olimpijskiego i rządów krajów z całego świata, zatwierdziła ramy stopniowanych kar za nieprzestrzeganie przepisów i zasad, które zostały zaproponowane przez niezależną Komisję ds. Oceny Przestrzegania Przepisów i Zasad (CRC).  Kolejne kroki to dalsze konsultacje. Z chwilą przyjęcia zaproponowanego programu kar, zgodnie z systemem antydopingowym będzie można nakładać zrozumiałe, przewidywalne i proporcjonalne kary w przypadkach stwierdzenia nieprzestrzegania przez organizacje antydopingowe przepisów i zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym.

 
„WADA jest zadowolona z tej inicjatywy, wspieranej przez sportowców, sport i rządy", stwierdził Craig Reedie, Przewodniczący Rady Założycielskiej WADA. „Przedstawiona inicjatywa nie tylko utrwali rolę Agencji jako międzynarodowego regulatora czystego sportu, ale będzie również wyznacznikiem zmian dla globalnego ruchu antydopingowego. Nowe ramy, które pozwolą na opracowanie właściwego instrumentu prawnego, zanim zostaną wdrożone, będą w nadchodzących miesiącach przedmiotem wszechstronnych konsultacji z interesariuszami”.

„Decyzja Rady o przyznaniu WADA uprawnień do opracowania nowego, zrozumiałego systemu stopniowanych kar została zaakceptowana przez sportowców; szczególnie dlatego, że stanowi bezpośrednią odpowiedź na apel zgłoszony przez sportowców na początku bieżącego roku wzywający do wprowadzanie zrozumiałego i bardziej surowego systemu konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisów i zasad", powiedział Beckie Scott, Przewodniczący Komisji Sportowców w WADA. „Jeżeli wszyscy zgodzimy się, że WADA powinna być niezależna i uprawniona do regulowania wszystkich kwestii związanych z dopingiem w sporcie, dlaczego nie mielibyśmy zgodzić się na danie WADA narzędzi, które są jej potrzebne do pełnego wykonywania jej zadań. Myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich sportowców – jesteśmy zadowoleni z podjętej dzisiaj decyzji, która jest w interesie czystego sportu".

 
Członkowie Rady zatwierdzili program „Informator”. Program, który wchodzi w życie na początku 2017 roku, po raz pierwszy formalizuje proces ochrony i zapewnienia gwarancji poufności osobom zgłaszającym przypadki naruszenia przepisów i zasad. Program, który będzie zachęcać sportowców, administratorów i inne osoby reprezentujące wszystkie dyscypliny sportu oraz przedstawicieli wszystkich krajów do zgłaszania wątpliwości w dobrej wierze i w oparciu o uzasadnione podejrzenia o stosowanie dopingu, ma na celu zapewnić większą ochronę wszystkim informatorom przekazującym cenne informacje. W ramach programu WADA będzie powiernikiem dla wszystkich informatorów, zapewni im pomoc, będzie informowała ich o prowadzonych przez Agencję śledztwach oraz będzie ich chroniła i odpowiednio nagradzała.


W celu zapewnienia niezależności systemu zwalczania dopingu od organizacji sportowych i rządów krajowych, Rada Założycielska zatwierdziła utworzenie grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli rządów, ruchu sportowego, krajowych organizacji antydopingowych, sportowców i innych ekspertów. Grupa robocza zbada możliwość wzmocnienia struktury zarządzania WADA i przedstawi sprawozdanie ze swoich prac na kolejnym posiedzeniu Rady w maju 2017 r.


Podjęta została decyzja o powołaniu grupy roboczej do przeglądu procesu akredytacji laboratoriów, aby wzmocnić system monitorowania akredytacji laboratoriów.


Rada zgodziła się kontynuować proces oceny powołania niezależnego organu testowego (ITA); taki wniosek został złożony przez Szczyt Olimpijski. Grupa ta przedstawi sprawozdanie na temat propozycji ITA na kolejnym posiedzeniu Rady Założycielskiej w maja 2017 r.


W świetle ostatnich ataków hakerskich przeprowadzonych przez grupę 'Fancy Bears' zajmującą się szpiegostwem cybernetycznym WADA potwierdziła środki bezpieczeństwa, które wdrożyła do ochrony danych osobowych sportowców i systemu administrowania i zarządzania danymi antydopingowymi (ADAMS).


Komisja Finansów WADA zgodziła się opracować w roku 2017 projekt budżetu na rok 2018 uwzględniający nowe strategiczne działania, jakie WADA planuje podjąć w kontekście nowych wyzwań stojących przed Agencją.


„Zatwierdzając Program „Informator”, wzmacniając zdolności śledcze WADA oraz przyjmując inne środki, Rada Założycielska wyraźnie wezwała Agencję do kontynuowania działań na rzecz stworzenia globalnego programu antydopingowego”, powiedział Olivier Niggli, dyrektor generalny WADA. „Uważamy, że jest to znaczący krok w zapewnieniu zaufania sportowców i wiary w to, że system jest przygotowany na przyszłe wyzwania i jest w stanie chronić ich interesy".

Inne ważne kwestie

Rada Założycielska ogłosiła, że trzech sygnatariuszy nie działa zgodnie z Kodeksem. Stwierdzono, że ramy prawne krajowych organizacji antydopingowych Azerbejdżanu i Brazylii nie są zgodne z Kodeksem Antydopingowym w wersji z 2015 r. Ponadto za działającą niezgodnie z Kodeksem uznano krajową organizację antydopingową Indonezji z powodu korzystania przez nią z laboratorium niemającego akredytacji ani niezatwierdzonego przez WADA; organizacja antydopingowa nie przedstawiła też programu naprawczego. WADA przekaże teraz swoją decyzję zainteresowanym stronom, Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (MKOl) i UNESCO oczekując od nich podjęcia w tej sprawie stosownych działań.

Omawiając kwestię przestrzegania przepisów i zasad Rada Założycielska postanowiła zmienić status niezależnej komisji CRC i uczynić ją komisją stałą WADA, co było jednym z zaleceń wydanych przez Think Tank WADA i Komitet Wykonawczy na spotkaniu we wrześniu. Aby zapewnić jej niezależność, CRC będzie działać tylko w oparciu o własny regulamin.

Ostatnim punktem posiedzenia było wystąpienie Vitali Smirnowa, przewodniczącego niezależnej komisji rosyjskiej, który przedstawił aktualne informacje na temat walki z dopingiem w Rosji. Poinformował on zebranych o wysiłkach podejmowanych przez rosyjską agencję antydopingową w celu powrotu do działań w pełni zgodnych z Kodeksem. Chociaż poczyniono pewne postępy, nadal przed rosyjskim programem antydopingowym istnieje wiele wyzwań, którym trzeba sprostać, aby można było stwierdzić, że rosyjska agencja antydopingowa działa zgodnie z Kodeksem.

Źródło: www.wada-ama.org 

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl